TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

MP-Viihde Oy
Y-tunnus: 2074905-1
osoite: Asemakatu 3, 62100 Lapua
p. 06 437 4211
sähköposti: marko@mp-viihde.net

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Jani Välimäki
p. 040 416 2522
sähköposti: jani@mp-viihde.net

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri / Työntekijärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
– Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
– Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
– Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
– Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakastai
työsuhteeseen

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja työsuhteen toteuttamisen vaatimalla tavalla esimerkiksi
ylläpitämällä työntekijöiden nimi- ja osoitelistaa, käsittelemällä verokortteja, ylläpitämällä
sopimusasiakastietoja sekä käsittelemällä sopimuksia. Yhteystietoja luovutetaan yrityksen sisällä
tarvittaessa esimerkiksi tuotantojen toteuttamiseksi sekä hotelli- tai lentovarauksen tekemisen
yhteydessä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:
– Rekisteröidyltä itseltään
– Rekisteröityä edustavalta yritykseltä tai henkilöltä

Henkilötietojen luovuttaminen

MP-Viihde Oy voi luovuttaa henkilötietoja silloin, kun se on työkomennuksen takia välttämätöntä,
esimerkiksi välitettäessä työntekijöitä muihin tapahtumiin.
Muissa tapauksissa henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja voidaan kuitenkin
luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja suojataan hajauttamalla tietoja eri tietokantoihin, säilyttämällä niitä
salasanasuojatuissa kansioissa tai ohjelmissa, sekä säilyttämällä fyysisessä muodossa olevia tietoja
lukitussa kassakaapissa. Palkkalaskelmat ja sopimukset lähetetään pääsääntöisesti kyseiseen
tarkoitukseen rakennetun sähköisen ohjelman kautta, esim. Palkka.fi, Suomi.fi, Visma Sign.

Tietojen säilytysaika

– Työntekijöiden ja alihankkijoiden tietoja säilytetään lain vaatima aika, jonka jälkeen ne hävitetään.
– Asiakastietoja säilytetään kahden vuoden ajan viimeisimmästä asiakassuhteesta.
Tapahtumatuotantoihin liittyviä yhteystietoja poistetaan tapahtuman jälkeen, ellei kyseessä ole
pidempi asiakassuhde, jolloin niitä käsitellään asiakastietojen mukaisesti.
– Talkoolaisten yhteystietoja säilytetään talkoolaisen suostumuksella kaksi vuotta ilmoittautumisen
jälkeen mahdollisten uusien talkootehtävien tarjoamiseksi.
– Vieraslistat poistetaan tapahtumien jälkeen.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen jani@mp-viihde.net tai postitse osoitteeseen Asemakatu 3.

Myynti

MARKO PALOMÄKI
044 326 3287, 06 437 4211
marko[at]mp-viihde.net

JANI TIMONEN
0440 567 184
timonen[at]mp-viihde.net

OLLI VARTIAINEN
040 966 5230
keikkaolli[at]gmail.com

TONI LEHTONEN
044 317 7885
toni[at]mp-viihde.net

EEMU LAURILA
0400 392 709
legendoflaurila[at]gmail.com

MIO LUNNAS
045 698 3599
mio.lunnas[at]gmail.com

TUOTANTO
JANI M VÄLIMÄKI
040 416 2522
jani[at]mp-viihde.net

TOIMISTO JA LASKUTUS
NIINA HAAPAMÄKI
045 846 2994
niina[at]mp-viihde.net

Laskutusosoite:
MP-Viihde Oy
Asemakatu 3, 62100 Lapua
Y: 2074905-1

PDF laskut: laskut@mp-viihde.net

Sähköinen laskutusos.
EDI/OVT-tunnus 003720749051
Verkkolaskuoperaattori 003721291126

Tietosuojaseloste

LISÄÄ ARTISTEJA OSOITTEESSA PYRAMIDIBOOKING.COM

Sulje