OHJELMATOIMITUSEHDOT

1. Yleisten ohjelmatoimitusehtojen soveltaminen
Näitä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja (myöhemmin ”Yleiset ehdot”) sovelletaan kaikkiin ohjelman toimittajan (myöhemmin ”Toimittaja”) ja ohjelman tilaajan (myöhemmin ”Tilaaja”) välillä sovittuihin ohjelmatoimituksiin. Toimittajaa ja Tilaajaa kutsutaan myöhemmin yhdessä osapuoliksi (”Osapuolet”).

2. Ohjelmatoimitussopimuksen voimaantulo
Jollei Osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lukien, kun Osapuolet ovat suullisesti tai kirjallisesti sopineet ohjelman varaamisesta Tilaajan käyttöön määrättynä ajankohtana. Tällöin myös suullisessa sopimuksessa noudatetaan Yleisiä ehtoja.

3. Kirjallisen tilausvahvistuksen merkitys
Kirjallisen tilausvahvistuksen tarkoituksena on toimia molemmille Osapuolille dokumentaationa siitä, mitä on suullisesti sovittu. Mikäli Tilaaja ei ole palauttanut asianmukaisesti allekirjoitettua kirjallista vahvistusta tai muuta sovittu kirjallista vahvistusta Toimittajalle toimituskohtaisissa ehdoissa mainittuun määräpäivään mennessä, suullinen sopimus on tästä huolimatta voimassa, ellei sitä kirjallisesti kuten sähköpostitse irtisanomisehtojen mukaan irtisanota.

4. Sopimuksen irtisanomismenettely
Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuten sähköpostitse viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen sovittua ohjelman (ensimmäistä) esityspäivää, mikäli sopimuksen ”Muuta” –kohdassa ei ole muuta sovittu. Lyhyemmistä tai pidemmistä peruutusajoista voidaan sopia toimituskohtaisissa sopimusehdoissa.
Sesongin (kesä-elokuu) osalta noudatetaan yhdeksänkymmenen (90) päivän peruutusehtoa (90 päivää tai alle, peruutusmaksu 100%), joka lasketaan ensimmäisestä esityspäivästä. Alle satakaksikymmentä (120) päivää ennen peruutetun tilauksen peruutusmaksu on 25 % sovitusta palvelun kokonaishinnasta, mikäli ei ole toisin sovittu.
Osapuolet voivat sopia erikseen Escrow -tilin käyttämisestä sekä ennakkomaksusta, mikäli se katsotaan molempien Osapuolien tai Toimittajan osalta tarpeelliseksi. Ennakkomaksu on 50 % ilman erillistä sopimista sovitusta palvelun kokonaishinnasta, mikäli Tilaajalla on luottohäiriömerkintä. Tällöin Toimittajalla on oikeus harkintansa perusteella vaatia myös täysimääräistä ennakkomaksua. Ennakkomaksu palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli tilaus joudutaan perumaan yksin Toimittajasta johtuvasta syystä.

5. Ennakoitu sopimusrikkomus
Jos sopimuksen teon jälkeen Tilaajan taloudelliset olot taikka maksukyky tai -halu osoittautuvat esim. viivästyneiden ohjelmasuorituskorvausten tai muiden maksuhäiriöiden perusteella sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja, ennakkomaksua tai vaatia riittävää ja kattavaa vakuutta taikka purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa. Ennen sopimuksen purkamista yksipuolisesti on Osapuolten käytävä sovinnollinen neuvottelu maksuehdon muuttamisesta, vakuuden asettamisesta, ennakkomaksusta ja sopimuksen purusta.
Jos Tilaaja ei noudata uusia Toimittajan määrittämiä maksuehtoja tai aseta riittävää ja kattavaa vakuutta, tämä tulkitaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, jolloin Toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja Toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten ehtojen kohdan 11 mukaisesti.
Jos sopimuksen tekemisen jälkeen Toimittajan taloudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, että on syytä perustellusti olettaa toimituskohtaisen esiintymisvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, Tilaajalla on oikeus vaatia kohtuullinen vakuus ohjelmatoimituksen toteutumisesta.
Mikäli Toimittaja ei aseta vakuutta kohtuullisessa ajassa, on Tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ja Tilaajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten ehtojen kohdan 11 mukaisesti.

6. Maksuehtojen laiminlyönnin seuraus
Mikäli Tilaaja laiminlyö toimituskohtaisissa ehdoissa määritellyn maksuvelvollisuutensa, Toimittajalla ja esiintyjäryhmällä on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja Toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten ehtojen kohdan 11 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tulevat ohjelmatoimitussopimukset Tilaajan kanssa ilman korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus täysimääräiseen vahingonkorvaukseen peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen ja kustannusten mukaan.

7. Verot, viranomaismaksut, tekijänoikeuskorvaukset ja luvat
Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että pääsylipputuloista suoritetaan kulloinkin voimassa oleva mahdollinen arvolisävero. Mikäli ohjelmatoimituskorvaus on sidottu pääsylipputuloihin, sopimuksessa mainitut hinnat ovat arvolisäverottomia nettohintoja. Mitään lupamaksuja, veroja, ennakkolippujen myyntipalkkioita tai vastaavia eriä ei voida vähentää
ohjelmatoimituskorvauksen takuupalkkiosta.
Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista esiintymistilaisuuteen liittyvistä
tekijänoikeudellisista maksuista ja ilmoituksista. Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen tarvittavista luvista.
Ohjelmatoimituskorvaus voi olla arvonlisäverollinen, mikäli Toimittaja on hakeutunut tästä arvonlisäverolliseksi. Mahdollinen 10 %:n määräinen tai kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero on määritetty itse sopimuksessa.

8. Turvallisuus ja vahingonvastuu
Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle ja heidän omaisuudelleen esiintymispaikalla mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa riittävällä ja kattavalla tavalla yllä mainittujen vahinkojen varalta.
Tilaaja vastaa täysimääräisesti niistä vahingoista, jotka aiheuttavat Toimittajalle tai esiintyjäryhmään kuuluville henkilöille tai heidän mukanaan tuomalle omaisuudelle siitä lukien kun kuljetuskalusto on purettu ja siihen asti, kunnes kuljetuskalusto on takaisin lastattu, pois lukien tilanteet, joissa esiintyjäryhmä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti vahingon osalta.
Toimittajan on huolehdittava siitä, että esiintymisryhmän mukanaan tuoma esiintymisessä käytettävä laitteisto on vakuutettu tavanomaisella vakuutuksella.
Esiintymisessä käytettävään esiintymisryhmän mukanaan tuomaa laitteistoon kohdistuvissa vahingoissa Tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Edellä mainittu vastuurajoituslauseke ei ole voimassa, jos Tilaaja aiheuttaa vahingon törkeästä huolimattomuudesta, tahallisesti tai lainvastaisella toiminnalla taikka Yleisten ehtojen rikkomisella.
Esiintyjä vastaa itselleen ja laitteistolleen itse aiheuttamistaan vahingoista sekä mahdollisesta huolimattomuudestaan aiheuttamasta kaluston katoamisesta. Toimittaja vastaa vain esiintymisryhmän esiintymisen yhteydessä mahdollisesti törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti aiheuttamista vahingoista. Tallaisessa tapauksessa Tilaaja voi pidätyttyä maksamasta esiintymiskorvausta.
Tilaaja vastaa siitä, että esiintymispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei käytetä myrkyllisiä tai muutoin terveydelle haitallisia aineita sisältäviä kemiallisia aineita, savuja tai yhdisteitä kuten esimerkiksi aineita, jotka aiheuttavat hengitysvaikeuksia, näkökyvyn heikentymistä, liukkautta
lattiapinnoille ja niin edelleen. Tilaajan tulee myös varmistaa, että esiintyjien tiloissa ei ole haitallisia mikrobeja kuten hometta tai muita aineita tai yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa esiintyjille terveydellisiä haittoja tai varaa terveydelle, kuten työturvallisuuslaissa on määrätty. Esiintyjällä on
oikeus kieltäytyä esiintymästä, mikäli tilat eivät vastaa näitä ehtoja tai mikäli tilat eivät ole turvalliset. Tällaisessa tapauksessa Toimittajalla on kuitenkin oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun palkkioon kokonaisuudessaan.
Tilaaja vastaa tilaisuuden edellyttämästä riittävästä järjestyksenvalvonnasta. Mikäli järjestyshäiriöitä todetaan eikä mahdollisia puutteita korjata viipymättä Tilaajan toimesta, on esiintyjällä oikeus keskeyttää esiintymisensä tai olla kokonaan esiintymättä. Esiintyjän aiheuttaessa järjestyshäiriötä tai yllyttäen niihin, on Tilaajalla oikeus keskeyttää esiintyminen.
Tällaisissa tapauksissa toisella Osapuolella on silti oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun palkkioon tai vastavuoroisesti sen hyvitykseen kokonaisuudessaan. Molempien Osapuolten tulee yhteisymmärryksessä ja viivytyksettä pyrkiä ratkaisemaan mahdolliset ongelmatilanteet siten, että
esiintyminen pystytään toteuttamaan.
Näiden ehtojen lisäksi Tilaaja sitoutuu olennaisena osana tätä Sopimusta Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n kulloinkin voimassa oleviin eettisiin ohjeisiin, jotka ovat esitettyinä Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n verkkosivuilta. Eettisten ohjeiden mahdollinen tahallinen tai olennainen rikkominen muodostavat aina välittömästi sopimuksen purkuperusteen ja oikeuttaa toisen Osapuolen vaatimaan vahingonkorvausta Yleisten ehtojen kohdan 11 mukaisesti tai täysimääräisesti välittömistä vahingoista riippumatta korvausmäärän mahdollisista rajoituksista.
Mikäli esiintymispaikka ei vastaa alan normaalia turvallisuustasoa, on esiintyjällä oikeus kieltäytyä esiintymisestä. Tilaajalla on oikeus saattaa tapahtumapaikka turvalliseksi viipymättä sekä pyytää siirtämään esiintymisaikaa kohtuudella, mikäli siihen ei ole estettä kuten esiintyjän seuraava esiintyminen muualla.
Tilaajalla on oikeus poistaa esiintyjän crew:n jäseniä esiintymisalueelta ja muista tiloista, mikäli he aiheuttavat merkityksellisiä järjestyshäiriöitä todennettavasti.

9. Tilaajan asema esiintyjäryhmän jäseniin nähden
Esiintyjäryhmän jäsenet eivät ole työsuhteessa Tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden työnantajan direktio-oikeutta. Toimittaja vastaa siitä, ettei Tilaaja missään olosuhteissa joudu vastuuseen esiintyjäryhmän palkkioiden ennakkopidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä
työnantajan maksuvelvoitteista.
Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät esiintyjän taiteellisen suorituksen sisältöön.

10. Lipunmyyntiin sidottujen ohjelmakorvausten valvonta
Mikäli tilaisuuden ohjelmatoimituskorvaus on sidottu lipunmyyntituloihin Tilaaja säilyttää luotettavalla tavalla tilaisuuden lippukassan arvonlisäverotonta osuutta Tilaajan ja Toimittajan yhteiseen lukuun maksuhetkeen saakka. Tilaajan mahdolliset vapaakortit tai liput vaihdetaan Tilaajan kustannuksella pääsylippuihin, ellei toimituskohtaisissa ehdoissa olla muuta sovittu.
Jos ohjelmatoimituksessa maksettava hinta on sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, Toimittajalla on oikeus valvoa lipunmyyntiä parhaaksi katsomallaan tavalla ja laajuudessa.
Prosenttiperusteisessa palkkiossa esiintyjän vieraslista vähennetään lipunmyynnistä, mikäli se ylittää yli kymmenen (10) lippua ellei muuta ole sovittu.

11. Vahingonkorvaus
Yleinen vahingonkorvausperuste
Mikäli ohjelmatoimitus estyy kohdan 4 tarkoittaman irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin kohdan 12 mukaan ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen määrä seuraavasti: Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on
kulloinkin toimituskohtaisessa ohjelmatoimitussopimuksessa sovittu ohjelmatoimituksen arvonlisäveroton hinta tai ohjelmatoimituksen ollessa sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, kyseessä olevan ohjelmatoimituksen sen hetkinen tavanomainen hinta. Korvauksen määrän on
perustuttava todellisiin vahinkoihin. Mainehaittavahingot ja saamatta jääneet lipputulot eivät ole korvattavia vahinkoja.

Myöhästyminen
Jos esiintyjäryhmä myöhästyy olennaisesti muun syyn kuin ylivoimaisen esteen takia ja se aiheuttaa ohjelman viivästymisen, muttei peruuntumista, vahingonkorvaus määrittyy seuraavasti:
Mikäli esiintymisen alku myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta ohjelmasta esiintyjästä johtuvasta syystä, joka ei ole ylivoimainen este ja jää tästä syystä alle toimituskohtaisessa sopimuksessa sovitun vähimmäisesiintymisvelvoitteen, Tilaajan maksuvelvollisuus vähenee niin monta prosenttiyksikköä sovitusta hinnasta kuin esittämättä jääneen ohjelman osuus olisi sovitusta
vähimmäisesiintymisvelvoitteesta. Myös Tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan myötävaikuttaa käytettävissä olevin keinoin siihen, että vähimmäisesiintymisvelvoite saataisiin täytettyä.

Reklamaatio
Mahdolliset virheilmoitukset ja korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden sisällä esiintymisestä, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Mikäli Tilaaja haluaa reklamoida myöhästymisestä, se on tehtävä ennen esiintymisen alkua. Mikäli virheilmoitusta ja korvausvaatimusta ei esitetä ajallaan, se aiheuttaa puhevallan ja oikeuden
menetyksen kyseessä olevassa asiassa pois lukien suuret festivaalit.
Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittu ohjelmatoimitussopimuksen kokonaisarvolla tarkoitetaan välittömiä kuluja.

12. Ylivoimaiset esteet
Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:

A. Yleiset force majeure -tapaukset, kuten sota, laillinen ja laiton lakko,
työtaistelutoimenpide, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen, tietoliikenteen ja energianjakelun keskeytyminen, epidemia ja pandemia, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset ja muut vastaavat syyt

B. Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta Tilaajalle on toimitettava todisteena
luottamuksellisesti käsiteltävä lääkärintodistus maininnoin työkyvyttömyysajasta.

C. Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu erittäin vaikeaksi tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.
Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle. Silloin kun on kysymys ylivoimaisesta esteestä kummallekaan Osapuolelle ei synny mitään taloudellisia tai toimimisvelvoitteita toisiaan kohtaan siltä osin, kun ylivoimainen este estää sopimuksen mukaisen suorituksen.
Mikäli esiintyminen estyy Tilaajan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen, on Tilaaja siitä huolimatta velvollinen korvaamaan ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti ja muut vastaavat syyt.

13. Esiintymisen ääni- ja kuvatallennus
Esityksen tekijänoikeudet ovat yksinomaan esittäjillä, joten esitystä ei saa ääni- tai kuvatallentaa ilman esittäjien kanssa etukäteen tehtävää sopimusta. Tilaaja vastaa siitä, ettei esitystä äänitetä tai kuvata taikka muuten tallenneta ilman esiintyjien suostumusta. Tilaajan on aktiivisesti tiedotettava tallennuskiellosta ja valvottava tehokkaasti, ettei tallentamisvälineitä tuoda esiintymistilaan eikä
tallennusvälineitä käytetä tallennukseen esiintymistilassa. Mikäli tilaisuuden aikana havaitaan asiatonta tallentamista, johon Tilaaja ei puutu, on esiintyjällä oikeus olla esiintymättä tai keskeyttää jo aloittamansa esitys ja silti Toimittajalla on oikeus täyteen palkkioon. Selvyyden vuoksi todetaan, että esimerkiksi festivaaleilla ei ole kohtuullista odottaa, että yleisöstä kukaan ei esitystä tallentaisi. Tilaajan tulee estää ammattimainen kuvaus, äänitys ja tallennus, mikäli siitä ei ole erikseen sovittu.

14. Tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen
Tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden luonne ja ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä tilaisuudessa pääasiallisesti edistetään jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilaisuuden pitopaikan tavanomaista tuotemyyntiä kuten ruokaa ja virvokkeita. Toimittajan on ilmoitettava ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä ohjelma tai esiintyjä mahdollisesti edistää jo
ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Muussa tapauksessa Osapuolet voivat luottaa siihen, että tilaisuuden tarkoitus ei ole edistää minkään tuotteen tai aatteen menekkiä.
Mikäli ilmoitukset on todisteellisesti tehty jo suullisen sopimuksen yhteydessä eikä niihin erityisesti puututa, katsotaan ilmoitettujen tuotteiden ja aatteiden menekinedistäminen tilaisuudessa hyväksytyksi.
Esiintyjällä on oikeus myydä tilaisuudessaan artistituotteitaan. Tällaista tuotemyyntiä varten Tilaajan on osoitettava asianmukainen paikka.

15. Esiintyjäryhmän laitteiden käyttö
Esiintyjäryhmän tilaisuuteen mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman esiintyjien nimenomaista etukäteistä suostumusta.

16. Muut ehdot
Osapuolet ovat käyneet Sopimuksen tekohetkellä läpi keskeiset ”rider” -ehdot (hospitality- sekä technical) ja ne katsotaan osaksi Osapuolten välistä sopimusta. Mikäli Osapuoli poikkeaa olennaisesti sovitusta, on se ilmoitettava sekä sovittava Osapuolten välillä viipymättä, kun muutos on tiedossa. Riderin koko sisältö tulee olla esitettynä ennen irtisanomisajan alkua.
Tilaajalla ja Toimittajalla tulee olla esiintymispaikalla edustajat, joilla on oikeus tehdä edustamiaan yhteisöjä velvoittavia sopimuksia esityksen liittyen. Osapuolten välistä sopimusta voidaan muuttaa
ainoastaan kirjallisesti.
Tilaaja on tietoinen tilaajavastuulain sekä työturvallisuuslain mukaisista velvoitteistaan.

17. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Suomen laki pois lukien ne mahdolliset lainvalinta- ja viittaussäännökset, jotka johtaisivat toisen maan lain soveltamiseen.
Mahdolliset erimielisyydet tulee pyrkiä ratkaisemaan aina ensisijaisesti Osapuolten välisin sovinnollisin neuvotteluin. Mikäli mainitut sovinnolliset neuvottelut eivät johda ratkaisuun asiassa, niin sopimuksesta aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

18. Allekirjoitusvaltuudet
Tilaajan on pyydettäessä liitettävä allekirjoittamaansa sopimukseen kauppa- tai
yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet sekä tarvittaessa lisäselvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli sopimuksen on allekirjoittanut joku, jolla ei ole asianmukaista valtuutusta, Toimittaja voi joko vaatia tätä allekirjoittanutta henkilökohtaisesti vastaamaan sopimuksen velvoitteista tai korvausvelvollisuudesta, purkaa sopimuksen noudattamatta
irtisanomiselle tarkoitettuja määräaikoja ja vaatia vahingonkorvausta Yleisten ehtojen kohdan 11 mukaisesti.

Eettiset ohjeet SOA:n jäsenyrityksille sekä osaksi yleisiä ohjelmatoimitusehtoja

1. Oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
Jokaisella on vastuu omassa työssään ja liiketoiminnassaan huolehtia, että kaikilla on samanlaiset oikeudet tulla huomioiduksi, kuulluksi ja
osallistua työntekoon yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Emme hyväksy miltään osin syrjintää, rasismia, ahdistelua tai muuta epäasiallista käytöstä, joka loukkaa toista. Jokainen ihminen on alalla yhdenvertainen ja tasa-arvoinen, riippumatta iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan, vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta toiminnastaan,
ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, terveydentilastaan, vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan ja
sukupuolestaan.

2. Velvollisuus käyttäytyä ammattimaisesti
Jokaisella alalla työskentelevällä sekä toimivalla yrityksellä ja yrittäjällä on oikeus tulla kohdelluksi ammattimaisesti ja velvollisuus
käyttäytyä ammattimaisesti. Me SOA:n jäsenet kohtelemme asiakkaitamme, artistejamme, yhteistyökumppaneitamme, sidosryhmiämme
ja kilpailijoitamme aina asiallisesti, otamme vastaan palautetta toimintamme kehittämiseksi sekä kunnioitamme erilaisia mielipiteitä.

3. Kieltäydymme epärehellisestä yhteistyöstä ja pyrimme avoimuuteen
Emme tee henkilöiden (jotka tosiallisesti käyttävät yrityksessä määräysvaltaa) ja näiden edustamien yritysten kanssa liiketoimintaa, jotka on tuomittu liiketoimintakieltoon. Kaikessa toiminnassa pyrimme mahdollisimman avoimeen keskusteluun asioiden oikeilla nimillä ja tuotamme tietoa avoimuuden periaatteella, jotta kanssamme on helppo ja mukava tehdä työtä ja meihin voi luottaa.

4. Turvallinen ala on tavoitteemme
Jokaisella alalla työskentelevällä henkilöllä on oikeus turvalliseen työntekoon ja työyhteisöön. Pyrimme aina omassa toiminnassamme luomaan sellaisen työskentely-ympäristön, jossa turvallisuus on huomioitu niin pitkälle, kuin se on kohtuullista ja käytännöllistä viedä velvoittavat työturvallisuussäännökset ja -määräykset huomioiden.
Huolehdimme ja puutumme aktiivisesti ja rakentavasti tapahtumissa ja muissa työympäristöissä havaitsemiimme turvallisuuspuutteisiin sekä keskeytämme aina työn, joka uhkaa työntekijän tai muiden henkeä tai terveyttä.
SOA tarjoaa sen jäsenyrityksille ja niiden henkilökunnalle sekä artisteille julkisen Whistle Blowing -ilmoituskanavan (väärinkäytösten ja
riskien ilmoituslomake) mahdollisuuksien mukaan. Kanava löytyy SOA:n www -sivuilta. Kanavan tarkoitus on tuoda alan kehityskohteita SOA:n hallituksen tietoon, jotta alaa voidaan kehittää ja toimintatapoja parantaa.
Sitoudumme noudattamaan työoloja, työehtoja, ihmiskauppaa ja lapsityövoiman käyttöä koskevia säännöksiä ja Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia.

5. Korruptio
SOA:n jäsen, sen henkilökunta tai alihankkija ei osallistu sellaiseen toimintaan, jossa tarjotaan lahjuksia taikka oikeudettomia maksuja tai etuja liiketoiminnan edistämiseksi. Kaikissa tilanteissa, joissa syntyy epäilys eturistiriidasta, tulee keskustella oman yrityksen toimitusjohtajan tai ylimmän johdon kanssa. SOA:n jäsenet eivät hyväksy tai anna lahjoja tai muita etuja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai myynnin edistämisen tason. Kaikkien lahjojen ja etujen tulee olla veroviranomaisen kulloisenkin ohjeistuksen mukaisia.

6. Kilpailijat ja kilpailu
Kunnioitamme myös kilpailijoitamme ja emme anna heistä väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.
Artistien vaihto toimistosta toiseen on osa normaalia liiketoimintaa. Rehellinen kilpailu alalla on koko toimialan etu. Noudatamme kaikessa toiminnassa kansallista ja EU:n kilpailulainsäädäntöä. Emme jaa hintatietoja emmekä keskustele kilpailijoidemme kanssa hinnoittelusta tai muutenkaan liiketoimintakriittisestä tai kilpailulainsäädännön kieltämistä aiheista, jotka rajoittavat kilpailua. Emme myöskään jaa markkinoita tai muutoinkaan rajoita kilpailua kilpailulainsäädännön vastaisesti.

7. Ympäristö
Noudatamme toiminnassamme velvoittavia ympäristösäännöksiä ja -määräyksiä sekä otamme toiminnassamme ja valinnoissamme huomioon ympäristöystävällisyyden, kestävän kehityksen periaatteen ja energiatehokkuuden.

8. Tiedon oikeellisuus
Pyrimme aina varmistamaan, että käyttämämme ja jakamamme tieto on oikeaa ja vahvistettua. Jokainen SOA:n jäsen sitoutuu antamaan oikeaa tietoa eteenpäin ja olemaani antamasta tietoisesti harhaanjohtavaa tietoa tai väärää tietoa. Emme muokkaa vilpillisessä tarkoituksessa laskujamme, emmekä kirjoita vääriä todistuksia tai tosiasioita vastaamattomia asiakirjoja.

9. Sanktiointi
SOA:n jäsen, joka ei noudata näitä eettisiä ohjeita, voidaan erottaa SOA:n jäsenyydestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä noudattaen yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyslakia. Sääntöjä rikkoneelle jäsenelle on annettava kirjallinen varoitus rikkomuksesta ja mahdollisuus korjata näiden ohjeiden vastainen toimintansa ennen erottamista, ellei kyse ole rikkomuksesta, joka ei ole korjattavissa tai mikäli rikkomus on niin olennainen, että kohtuudella ei voida enää edellyttää jäsenyyden jatkuvan. Erottaminen voi kohdistua myös SOA:n jäsenenä olevaan tytäryhtiöön, mikäli emo- tai sisaryhtiö ei noudata näitä eettisiä sääntöjä. Erottamispäätös on julkinen.

Myynti

MARKO PALOMÄKI
044 326 3287, 06 437 4211
marko[at]mp-viihde.net

JANI TIMONEN
0440 567 184
timonen[at]mp-viihde.net

OLLI VARTIAINEN
040 966 5230
keikkaolli[at]gmail.com

TONI LEHTONEN
044 317 7885
toni[at]mp-viihde.net

EEMU LAURILA
0400 392 709
legendoflaurila[at]gmail.com

MIO LUNNAS
045 698 3599
mio.lunnas[at]gmail.com

TUOTANTO
JANI M VÄLIMÄKI
040 416 2522
jani[at]mp-viihde.net

TOIMISTO JA LASKUTUS
NIINA HAAPAMÄKI
045 846 2994
niina[at]mp-viihde.net

Laskutusosoite:
MP-Viihde Oy
Asemakatu 3, 62100 Lapua
Y: 2074905-1

PDF laskut: laskut@mp-viihde.net

Sähköinen laskutusos.
EDI/OVT-tunnus 003720749051
Verkkolaskuoperaattori 003721291126

Tietosuojaseloste

LISÄÄ ARTISTEJA OSOITTEESSA PYRAMIDIBOOKING.COM

Sulje